Aktivity

TYPY SETKÁVÁNÍ

Celokomunitní online setkání

K čemu setkání slouží: Prostor pro sdílení aktuálních témat v přípravě učitelů, objevování poznávání a sdílení prioritních témat a informování členů KVBU o dalším směřování komunity

Formát: odpolední online setkání
Frekvence: alespoň 1x ročně
Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí apod.), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

 

13.3.2024 9. celokomunitní setkání


  Letní škola

  K čemu setkání slouží: Prostor pro osobní setkání všech typů vzdělavatelů budoucích učitelů, pro jejich osobní seznámení, sdílení know-how, propojování a hlubší porozumění různorodým pohledům na společné téma. Prostor pro networking a zahájení možné spolupráce mezi členy.
  Formát: 2,5denní prezenční setkání naživo v terénu – workshopy, prezentace, diskuse

   Frekvence: 1x ročně – uvidíme se letos 22.-24.8.24?

   Dopad: Prožitek bezpečné atmosféry a sounáležitosti, nové vztahy a vazby, inspirace a nová poznání.


   Winárny vzdělavatelů budoucích učitelů

    K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemnou inspiraci napříč komunitou na základě potřeb jejích členů. Prostor pro členy komunity přinášet vlastní témata a vytvářet příležitosti pro sdílení.

    Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

    Frekvence: 1x měsíčně – uvidíme se 28.4.2024?

    Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

    Inspirace 3 x 10

    K čemu setkání slouží: Setkání zaměřené na tři různé konkrétní praktické zkušenosti s následným sdílením a diskuzí účastníků.Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

    Frekvence: 1x měsíčně


     

    Čtenářský klub KVBU

     K čemu setkání slouží: Prostor pro diskusi nad publikacemi (kapitola v knize, článek v časopise atd.) týkající se témat, která vzdělavatelé učitelů řeší.

     Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer

     Frekvence: 1x měsíčně

     Dopad: Tvorba profesní sítě, komunity, vzájemná inspirace a sdílená, propojení teorie a praxe.


     Ozvěny

      K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemné učení formou hlubšího prozkoumání specifického nástroje, techniky či metody, které vyvolaly zájem účastníků při celokomunitních setkáních.

      Formát: hodinové online setkání v podvečer

      Frekvence: ad hoc dle zájmu členů komunity

      Dopad: Rozvoj profesních dovedností skrze objevování nových učebních metod.


      Další aktivity

      Kampaň na podporu role vzdělavatele budoucích učitelů „Identita“

      Často se mluví o učitelích a učitelkách a o tom, jak jsou připraveni na svou profesi. Málo se ale hovoří o těch, kteří je na jejich práci připravují – tedy o vzdělavatelích a vzdělavatelkách budoucích učitelů, jejichž expertíza, pracovní podmínky i vzájemná spolupráce mají dopad na to, jakými učiteli a učitelkami se studenti učitelství stanou. 

      Proto v rámci Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů vznikla pracovní skupina Identita, která připravila výchozí podkladové materiály pro rozvíření diskuse v rámci kampaně, jejímž cílem je představit odborné veřejnosti vzdělavatele a vzdělavatelky budoucích učitelů.

      Účel kampaně:

        • Zvednout téma vzdělavatelů budoucích učitelů a vytvořit prostor pro zahájení diskuse k vyjasnění identity, role a vzájemných vztahů mezi různými typy vzdělavatelů a vzdělavatelek a jejich vzájemného slaďování a propojování. Cílem těchto diskusí je ukotvit identitu, role a vzájemné vztahy a současně zvýšit podvědomí o významu vzdělávání budoucích učitelů a jejich vzdělavatelích.

       Formát:

         • série pěti podcastů, které jsou zaměřeny na přiblížení toho, jak o svém podílu na přípravě budoucích učitelů uvažují různé typy vzdělavatelů;

         • série pěti plakátů představujících jednotlivé role a jejich zapojení do přípravy budoucích učitelů;

         • debaty vzdělavatelů vzdělávajících budoucí učitele na téma jednotlivých rolí vzdělavatelů budoucích učitelů a možnostech spolupráce jak v rámci akcí KVBU, tak i na univerzitách.

        Frekvence: průběžně od března 2023 dále

        Dopad: Přesnější vymezení konkrétních rolí vzdělavatelů budoucích učitelů v systému vzdělávání budoucích učitelů, jejich potřeby a podmínek ke kvalitní práci. Pojmenování vztahů mezi jednotlivými aktéry a potřeby spolupráce.


        Panelové debaty

          • K čemu setkání slouží: Prostor pro sdílení různých úhlů pohledu a zkušeností s následnou diskusí.

          • Formát: online/offline

          • Frekvence: ad hoc

          • Dopad: Mapování potřeb aktérů zapojených do přípravy budoucích učitelů s cílem navrhnout obecná doporučení.

          


         Další akce iniciované členy komunity

           • Například náslechy v hodinách, regionální setkání k určitému tématu apod., vzniklá zcela na základě vlastní iniciativy a potřeby členů.


          Vytvořeno pomocí služby Padlet