Aktivity

Typy setkávání

Celokomunitní online setkání

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro sdílení aktuálních témat v přípravě učitelů, objevování poznávání a sdílení prioritních témat a informování členů KVBU o dalším směřování komunity.
 • Formát: odpolední online setkání
 • Frekvence: alespoň 1x ročně
 • Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

Letní škola

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro osobní setkání všech typů vzdělavatelů budoucích učitelů, pro jejich osobní seznámení, sdílení know-how, propojování a hlubší porozumění různorodým pohledům na společné téma. Prostor pro networking a zahájení možné spolupráce mezi členy.
 • Formát: 2,5denní prezenční setkání naživo v terénu – workshopy, prezentace, diskuse
 • Frekvence: 1x ročně
 • Dopad: Prožitek bezpečné atmosféry a sounáležitosti, nové vztahy a vazby, inspirace a nová poznání.

Vinárny vzdělavatelů budoucích učitelů

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemnou inspiraci napříč komunitou na základě potřeb jejích členů. Prostor pro členy komunity přinášet vlastní témata a vytvářet příležitosti pro sdílení.
 • Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer
 • Frekvence: 1x měsíčně
 • Dopad: Rozvoj know-how profesních témat z různých úhlů pohledů (např. ČR, zahraničí), růst komunity a expertnosti jeho účastníků.

Čtenářský klub KVBU

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro diskusi nad publikacemi (kapitola v knize, článek v časopise atd.) týkající se témat, která vzdělavatelé učitelů řeší.
 • Formát: 1,5 hodinové online setkání v podvečer
 • Frekvence: 1x měsíčně
 • Dopad: Tvorba profesní sítě, komunity, vzájemná inspirace a sdílená, propojení teorie a praxe.

Ozvěny

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro vzájemné učení formou hlubšího prozkoumání specifického nástroje, techniky či metody, které vyvolaly zájem účastníků při celokomunitních setkáních.
 • Formát: 2hodinové online setkání v podvečer
 • Frekvence: ad hoc dle zájmu členů komunity
 • Dopad: Rozvoj profesních dovedností skrze objevování nových učebních metod.

Další aktivity

Kampaň na podporu role vzdělavatele budoucích učitelů „Identita“

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro interkomunitní diskuse k vyjasnění identity, role a vzájemných vztahů mezi různými typy vzdělavatelů budoucích učitelů a jejich vzájemné slaďování a propojování. Cílem těchto diskusí je ukotvit identitu, role a vzájemné vztahy a současně zvýšit podvědomí o významu vzdělávání budoucích učitelů a jejich vzdělavatelích.
 • Formát: Videa/podcasty představujících jednotlivé role vzdělavatelů budoucích učitelů, putovní výstava, komunikace na FB, příběhy atd; setkání/diskuse (v rámci KVBU i se zástupci univerzit).
 • Frekvence: průběžně od září 2022 – června 23
 • Dopad: Přesnější vymezení konkrétních rolí vzdělavatelů budoucích učitelů v systému vzdělávání budoucích učitelů, jejich potřeby a podmínek ke kvalitní práci. Pojmenování vztahů mezi jednotlivými aktéry a potřeby spolupráce.

Panelové debaty

 • K čemu setkání slouží: Prostor pro sdílení různých úhlů pohledu a zkušeností s následnou diskusí.
 • Formát: online/offline
 • Frekvence: ad hoc
 • Dopad: Mapování potřeb aktérů zapojených do přípravy budoucích učitelů s cílem navrhnout obecná doporučení.

Další akce iniciované členy komunity

 • Například náslechy v hodinách, regionální setkání k určitému tématu apod., vzniklá zcela na základě vlastní iniciativy a potřeby členů.

Vytvořeno pomocí služby Padlet