O nás

KVBU PROPOJUJE VŠECHNY AKTÉRY PODÍLEJÍCÍ SE NA PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ

Jsou mezi námi

 • vysokoškolští vzdělavatelé – oboroví didaktici, vyučující pedagogických, psychologických nebo odborných předmětů na fakultách připravujících učitele;
 • provázející učitelé, kteří vedou studenty učitelství na praxích na ZŠ nebo SŠ;
 • ředitelé  nebo , které se podílejí na přípravě budoucích učitelů;
 • lektoři organizací spolupracujících s fakultami připravujícími budoucí učitele.

Klíčové pilíře a hodnoty KVBU

Co děláme

 • Rozvíjíme spolupráci mezi všemi aktéry profesní přípravy učitelů – vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli z praxe.
 • Ve veřejném prostoru prezentujeme postoje, potřeby, zájmy a priority vzdělavatelů budoucích učitelů.
 • Podporujeme profesní rozvoj a well-being vzdělavatelů učitelů, a tím ovlivňujeme kvalitu výuky v učitelských studijních programech a připravenost absolventů učitelských studijních programů na profesi.
 • Usilujeme o komplexní přístup k profesní přípravě učitelů, o zvýšení kvality vzdělávání učitelů, a tím i o profesionalizaci učitelského povolání.
 • Přinášíme expertizu potřebnou pro systémovou změnu profesní přípravy učitelů.

Naše priority

Dlouhodobé cíle

 • Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU) je stabilní nad-organizační platformou sdružující všechny typy vzdělavatelů budoucích učitelů (vysokoškolští vzdělavatelé, provázející učitel) napříč institucemi i regiony ČR.
 • Spoluprací všech typů vzdělavatelů podílejících se na přípravě učitelů přispívá KVBU k efektivnímu a smysluplnému propojování teorie a praxe v přípravě budoucích učitelů, a tím k jejímu zkvalitňování.
 • KVBU je uznávanou platformou expertů v oblasti pregraduální přípravy učitelů a konzultovaným partnerem pro MŠMT a další aktéry.

Střednědobé cíle 2022–⁠2023

 • Procesně a technicky konsolidovat nově vzniklou KVBU vybudováním dlouhodobě udržitelné struktury, tj. nastavením technické a koordinační struktury (tzv. koordinačně-procesní a technicko-komunikační pilíř níže)
 • Ukotvit vytváření příležitostí sdílení pedagogické teorie a praxe pokračováním různých forem setkávání všech typů vzdělavatelů budoucích učitelů – členů KVBU (tzv. obsahový pilíř)

Realizační tým

Náplň činnosti: plánování, příprava a realizace akcí komunity

 

 

Gabriela Klečková

Působí na Katedře anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje didaktiku anglického jazyka.

Plzeň

 

Petra Vallin

Věnuje se zavádění inovací v programu učitelství pro  1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK, vyučuje kurzy pro zahraniční studenty a působí jako učitelka na ZŠ Květnového vítězství se zaměřením na integrovanou výuku cizího jazyka.

Praha

 

 

Blanka Pravdová

Učila žáky na 2. a 3. stupni škol, spolupracovala s FF OU jako provázející učitelka, Od roku 2012 působí jako vysokoškolská vzdělavatelka budoucích učitelů, nejdříve na PdF MU, nyní v organizaci Učitel naživo. Výzkumně se věnuje tématu profesního sebepojetí učitele.

Ostrava

 

 

Hana Krupanská

Má dlouholeté zkušenosti v projektovém managementu v nevládním, mezivládním i státním sektoru. V Učiteli naživo má na starosti vedení týmu Budování KVBU, projektovou garanci a komunikaci s donory KVBU. Věnuje se i koučování vedení škol.

Praha

 

 

Zuzana Nováčková Kratochvílová

V týmu Budování KVBU Učitele naživo má na starosti administrativu spojenou s fungováním komunity, zejména pak komunikaci s jejími členy. 

Praha

 

 

Jitka Michnová

Dvacet let učila na ZŠ. Deset let vedla studenty učitelství na praxích jako provázející učitel. Nyní vzdělává budoucí učitele v Učiteli naživo.

Praha

 

 

Alena Kohoutová

Jako metodik a lektor neziskové organizace ADRA o.p.s.  externě spolupracuje s několika pedagogickými fakultami, kde se na workshopech snaží studentům představovat ekologickou a globálně rozvojovou výchovu jako součást českého kurikula – její témata, konkrétní přístupy a metody i dobrou praxi z českých škol. 

Brno, Praha, Hradec Králové

 

 

Martina Trombiková

Působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, kde má na starosti vedení pedagogických praxí a jejich reflexí a zabývá se i literární didaktikou v rámci předmětu Didaktická dílna –⁠ literatura. 

Brno

 

 

Jiřina Karasová

Studuje doktorské studium na PedF MU na katedře Pedagogiky. Výzkumně se věnuje komunikaci učitele v rámci řízení třídy a sociálnímu a emočnímu učení.

Brno a Plzeň

 

 

Martin Tomášek

Oborový didaktik českého jazyka a literatury na FF Ostravské univerzity s devítiletou praxí gymnaziálního učitele. Zapojuje se do inovací vysokoškolské výuky, pracuje v týmu připravujícím profil absolventa učitelského studia a podílí se na přípravě tzv. klinické školy OU.

Ostrava

 

 

Ingrid Procházková

Pracuje v Centru rozvoje pedagogických kompetencí Masarykovy univerzity a také na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde má na starosti výuku v rámci vyučovacích předmětů společného pedagogicko-psychologického základu.

Brno / Šakvice

 

 

 

Jana Kalová

Působí na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty JU, na PřF JU vede Centrum pro přírodovědné vzdělávání, věnuje se oborové i didaktické přípravě budoucích SŠ učitelů. Má mnohaleté zkušenosti s výukou na gymnáziu. Působí také v Centru pro talentovanou mládež, kde vede studenty a tým instruktorů připravujících studenty z ČR i ze zahraničí na mezinárodní Advanced placement zkoušky. Propaguje důležitost kvalitního odborného vzdělávání budoucích SŠ učitelů STEM předmětů a zabývá se jejich integrovanou výukou. Výzkumně se zaměřuje na termodynamiku.

České Budějovice

 

 

Jana Nálepová

Působí na Ústavu cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě pedagogické Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje didaktiku německého jazyka a má na starosti praxe studentu. V minulosti vyučovala na různých typech škol, naposledy pedagogiku, německý jazyk a tělesnou výchovu na střední pedagogické škole. 

Opava