Vize, mise, hodnoty KVBU

vize budoucího stavu školství

Všechny děti se učí naplno a s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

vize komunity

Díky kvalitní profesní přípravě jsou v České republice učitelé, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

klíčové pilíře a hodnoty komunity

co děláme

  • Rozvíjíme spolupráci mezi všemi aktéry profesní přípravy učitelů – vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli z praxe.
  • Ve veřejném prostoru prezentujeme postoje, potřeby, zájmy a priority vzdělavatelů budoucích učitelů.
  • Podporujeme profesní rozvoj a well-being vzdělavatelů učitelů, a tím ovlivňujeme kvalitu výuky v učitelských studijních programech a připravenost absolventů učitelských studijních programů na profesi.
  • Usilujeme o celostní přístup k profesní přípravě učitelů, o zvýšení kvality vzdělávání učitelů, a tím i o profesionalizaci učitelského povolání.
  • Přinášíme expertizu potřebnou pro systémovou změnu profesní přípravy učitelů.