Více o jednotlivých rolích

Provázející učitelé a učitelky

 

Provázející učitelky a učitelé jsou zkušenými vyučujícími z MŠ, ZŠ a SŠ, k nimž přicházejí na praxi studentky a studenti učitelství. Provázející učitelky a učitelé tedy vyučují nejen své vlastní žáky, ale vzdělávají také budoucí učitelky a učitele.

Hlavní úkol v rámci přípravy budoucích učitelů

Poskytují studentkám a studentům učitelství prostor pro práci s žáky.

Umožňují jim ověřovat si jejich znalosti a rozvíjet učitelské dovednosti.

Pomáhají jim s přípravou vyučovacích hodin, jsou přítomni v jejich výuce ve třídě a následně společně reflektují, co se podařilo a co je zapotřebí zlepšit.

Pomáhají jim odhalit jejich silné a slabé stránky a podporují jejich profesní učení.

Hlavní výzvy

Identifikovat se s rolí vzdělavatele budoucích učitelek a učitelů, ale také balancovat svůj dvojí úkol — nést zodpovědnost za vzdělávání vlastních žáků a současně za profesní rozvoj studentek a studentů učitelství na praxi.

Spolupracovat s vysokoškolskými vzdělavateli jako rovnocenní partneři podílející se na přípravě učitelek a učitelů.

Co potřebují?

Kompetenční profil absolventek a absolventů učitelství, z něhož je zřejmé, které kompetence mají rozvíjet právě provázející učitelky a učitelé.

Jasně formulovaná pravidla praxe, která jsou komunikována se všemi zúčastněnými.

Pravidelný prostor pro sdílení a spolupráci s vysokoškolskými vzdělavateli a s dalšími provázejícími učitelkami a učiteli.

Podporu při osvojování reflektivních a mentorských dovedností.

Paradoxy

Provázející učitelky a učitelé vyučují žáky MŠ, ZŠ a SŠ. Pro vzdělávání dospělých (budoucích učitelek a učitelů) nemají většinou průpravu ani podporu.

Často se potýkají s mylnou představou svých nadřízených či kolegů, že spolupráce se studentkami a studenty učitelství je nijak nezatěžuje.

Musejí bojovat s představou (studentek a studentů na praxi i vlastních nadřízených), že reflexi hodiny
je možné zvládnout o přestávce.

Vyučující oborové didaktiky

 

Vyučující oborové didaktiky jsou vysokoškolští vzdělavatelé budoucích učitelek a učitelů. Jsou specializováni v konkrétním oboru — biologii, historii, matematice apod. a mají zkušenost s výukou na vysoké škole.

Hlavní úkol v rámci přípravy budoucích učitelů

Propojují studium na fakultě s praxí ve škole, tzn. připravují studentky a studenty na vstup do praxe a reflektují jejich první pedagogické zkušenosti.

Provázejí budoucí učitelky a učitele teorií didaktiky oboru, který budou vyučovat.

Seznamují je s různými výukovými metodami, které podporují rozvoj kompetencí žáků.

Hlavní výzvy

Hledat cesty k aplikaci teoretických poznatků tak, aby budoucí učitelky a učitelé pochopili význam teorie pro svou praxi.

Spolupracovat a komunikovat s ostatními vzdělavateli budoucích učitelek a učitelů — s provázejícími učitelkami a učiteli a ostatními vysokoškolskými vzdělavateli.

Co potřebují?

Kompetenční profil absolventek a absolventů učitelství, z něhož je zřejmé, které kompetence mají rozvíjet právě vyučující oborové didaktiky.

Čas pro spolupráci s ostatními vzdělavateli.

Rozvíjet sebereflexi a profesní vidění, aby mohli podporovat tyto dovednosti i u studentek a studentů učitelství.

Vhodné pomůcky a vybavenou místnost pro výuku.

Paradoxy

Nejsou formulovány obecně platné kvalifikační požadavky na pozici vyučujících oborové didaktiky, a ne všichni jsou tak vzděláni v didaktické oblasti.

Vyučující oborové didaktiky mnohdy nevědí, jak se studentkami a studenty učitelství pracují ostatní vyučující oboru nebo pedagogických a psychologických disciplín.

Často nemají příležitost hospitovat ve výuce svých studentek a studentů a kontinuálně sledovat jejich profesní rozvoj.

Vyučující pedagogicko-psychologického základu

 

Vyučující pedagogicko-psychologického základu jsou zpravidla akademičky a akademici, kteří se věnují výuce a výzkumu v pedagogických a psychologických disciplínách.

Hlavní úkol v rámci přípravy budoucích učitelů

Rozvíjejí mezioborové, především pedagogické a psychologické znalosti i dovednosti studentek a studentů učitelství, které jsou zapotřebí pro úspěšný výkon učitelské profese.

Hlavní výzvy

Vybalancovat, kolik pozornosti věnovat výuce studentek a studentů učitelství a kolik ostatním činnostem,
jimiž se na fakultě zabývají.

Definovat obsah práce vyučujících — jasně vymezit náplň jejich činnosti a očekávané výstupy učení budoucích učitelek a učitelů.

Co potřebují?

Kompetenční profil absolventek a absolventů učitelství, z něhož je zřejmé, které kompetence mají rozvíjet právě vyučující pedagogicko-psychologického základu.

Čas a prostor pro úzkou spolupráci s ostatními vzdělavateli budoucích učitelek a učitelů, aby nedocházelo k duplikování nebo naopak vynechání podstatného učiva.

Paradoxy

Vyučující přicházejí na fakulty skrze výběrová řízení na akademickou pozici, anebo se rekrutují z řad doktorandů a doktorandek. Vědomosti a dovednosti potřebné pro přípravu budoucích učitelek a učitelů přitom nejsou kritériem výběru.

V učitelských studijních programech vyučují čerstvé absolventky a absolventi magisterského studia, kteří mají pouze minimální zkušenost s výukou, a navíc se jim často nedostává odborné podpory.

Vyučující oboru

 

Vyučující oboru jsou vysokoškolské vzdělavatelky a vzdělavatelé, kteří kromě bádání na poli své specializace také svůj obor vyučují, a to někdy nejen budoucí učitelky a učitele, ale i studentky a studenty dalších oborů.

Hlavní úkol v rámci přípravy budoucích učitelů

Provázejí budoucí učitelky a učitele obsahem oboru, který budou vyučovat.

Vedou studentky a studenty k přemýšlení nad tím, jak s tímto obsahem nakládat ve své vlastní výuce ve škole.

Hlavní výzvy

Identifikovat se se svou rolí vzdělavatele budoucích učitelek a učitelů.

Sledovat aktuální poznatky i tendence ve svém oboru a reflektovat je s budoucími učitelkami a učiteli tak, aby je následně dokázali zprostředkovat svým žákům a žákyním.

Koncipovat oborové předměty výhradně pro studentky a studenty učitelství a vědomě s touto skupinou pracovat. To umožní zohledňovat učivo spadající do RVP a reflektovat zkušenosti budoucích učitelek a učitelů získané na praxi.

Co potřebují?

Kompetenční profil absolventek a absolventů učitelství, z něhož je zřejmé, které kompetence mají rozvíjet
právě vyučující oboru.

Inspiraci a příklady dobré praxe od vyučujících jiných oborů z ČR i ze zahraničí.

Čas a prostor pro spolupráci s ostatními vzdělavateli budoucích učitelek a učitelů.

Paradoxy

Vyučující jednoho oboru mnohdy nemají společně definovaný cíl, k němuž svou výukou směřují.

Často nefunguje propojení mezi vyučujícími oborů a vyučujícími oborové didaktiky.

Společný cíl:
Kvalitně připravené učitelky a učitelé

Společné výzvy

Přijmout zodpovědnost plynoucí z role vzdělavatele budoucích učitelek a učitelů.

Koordinovat práci vzdělavatelů v rámci fakulty připravující učitelky a učitele.

Rozdělit zodpovědnost za výsledky učení a najít společný prostor a čas vyhrazený spolupráci.

Nastavit spolupráci mezi vysokoškolskými vzdělavateli a školou, kde probíhají praxe, včetně vymezení prostoru ke společné reflexi.

Co potřebujeme?

Kompetenční profil absolventek a absolventů studijního programu učitelství s jasně formulovanými kompetencemi, jež máme u studentek a studentů učitelství rozvíjet.

Čas a prostor k reflexi vlastní výuky a společné sdílení s dalšími vzdělavateli.

Systémovou podporu při vlastním profesním rozvoji i při budování svých učitelských kompetencí — finance, wellbeing, inovace, oceňování kvality atd.