Etický kodex KVBU

Cílem etického kodexu člena Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU) je pojmenovat hodnoty a principy, které podpoří její zdravou kulturu, úspěšné fungování a naplňování její mise.

1.

Člen respektuje klíčové hodnoty KVBU a řídí se jimi:
a. Respekt: k sobě navzájem, k osobnosti dítěte, k různosti, bezpečí
b. Otevřenost: změnám, myšlení, novému, výzkumu, (sebe)reflexi
c. Propojování: teorie a praxe, oborů, regionů, aktérů
d. Rozvoj: celoživotní, vzájemné učení, sdílení a inspirace, podpora

2.

Člen je seznámen s vizí a misí KVBU a je s nimi v souladu.

3.

Člen KVBU se otevřeně, respektujícím a partnerským způsobem podílí na vytváření
prostředí podporujícího vzájemné porozumění, důvěru a zdravé kolegiální vztahy v KVBU.

4.

Člen podporuje svobodnou výměnu názorů a informací.

5.

Člen respektuje profesní názory a postoje ostatních členů KVBU.

6.

Člen jedná tak, aby se vyhnul osobním sporům, v případě jejich vzniku usiluje o smírnou
a efektivní cestu řešení.

7.

Člen jedná tak, aby podporoval dobré jméno KVBU v očích odborné i laické veřejnosti.

8.

Člen dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví a zachází s informacemi a materiály
sdílenými v prostředí KVBU v souladu s obecně platnými pravidly vědecké a odborné etiky.

9.

Člen vystupuje jménem celé KVBU, poskytuje poradenství či jinou odbornou činnost
jménem KVBU a užívá její vizuální identitu, pouze pokud byl pověřen koordinačním/
realizačním týmem.

10.

Člen respektuje neutralitu a nezávislost KVBU.

11.

Člen nezneužívá prostředí KVBU pro uplatňování zájmů organizací, se kterými je spjat,
nebo svých soukromých zájmů.

12.

Člen předchází střetu zájmů a v případě, že taková situace nastane, ji vhodným
způsobem komunikuje.

Etický kodex člena KVBU byl schválen realizačním týmem KVBU, dne 16. 6. 2022.