Setkání s Korthagenem

7. celokomunitní setkání KVBU

Zveme Vás na již sedmé celokomunitní online setkání, na které přijal pozvání nizozemský vzdělavatel Fred A. J. Korthagen.

Profesor Korthagen vystoupí s prezentací:
The Power of Reflection: A Pedagogy for Connecting Practice, Theory and Person in Teacher Education.

Přednáška proběhne v angličtině, všichni účastníci jsou zváni i k následné diskusi, která bude vedena již v češtině.

Termín konání: 
14. 11 . 2023  od 14.30 do 18.00

Program setkání

Fred A. J. Korthagen je emeritním profesorem na univerzitě v Utrechtu a v současné době se věnuje rozvoji kompetencí učitelů a vzdělavatelů budoucích učitelů v Nizozemsku. Jeho profesní zkušenosti zahrnují výuku matematiky na školách, přípravu budoucích učitelů či vedení programů rozvíjející kompetence učitelů.

Korthagenova publikační činnost je věnována zejména rozvoji kompetencí učitelů a vzdělavatelů učitelů, pedagogiky učitelství či reflexi. Jeho práce vyšly v několika jazycích a o jejich výsledcích přednáší po celém světě. V českém překladu vyšla v roce 2012 kniha Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů.

Anotace

Odvrácení pozornosti od vzdělávání učitelů čistě v univerzitním prostředí k přístupu založenému více na praxi ukazuje v celosvětovém měřítku potřebu nového pohledu na vzdělávání studentů učitelství.
Fred Korthagen se tedy soustředí na pedagogiku vzdělávání učitelů, která pomáhá začínajícím učitelům prohlubovat jejich profesní učení na základě praktických zkušeností. V tomto kontextu je klíčovým pojmem reflexe učitele, neboť reflexe je nezbytná pro propojení praxe, teorie a osobnosti.
V Korthagenově interaktivní prezentaci si účastníci setkání vyzkouší konkrétní a praktické kroky, jak učinit učitelskou reflexi efektivní a inspirativní. Část prezentace je věnována „jádrové reflexi“ – přístupu, který rozvíjí zvědomění profesního sebepojetí, osobních kvalit a profesních ideálů.

In English

Internationally, the shift in focus from university-based teacher education to more practice-based approaches requires a new view of how to educate student teachers. Fred Korthagen will focus on a pedagogy of teacher education that helps student teachers deepen their professional learning, based on practical experiences. In this context, teacher reflection is a key concept, as reflection is essential for connecting practice, theory and person. In this interactive presentation, the conference participants will experience concrete and practical strategies for making teacher reflection effective and inspiring. Part of the presentation will focus on ‘core reflection’, an approach for developing awareness of one’s professional identity, personal qualities, and professional ideals.

Těšíme se na vás!